Lịch khởi hành

LỊCH KHỞI HÀNH TOUR THÁI LAN
NGÀY KHỞI HÀNH GIÁ TOUR SỐ CHỖ NHẬN ĐƯỢC CHUYẾN BAY
 01/06/2016  5.990.000 vnđ  Kiểm Tra Vé Lẻ  FD,DD,VJ
 02/06/2016  5.990.000 vnđ  Kiểm Tra Vé Lẻ  FD,DD,VJ
 03/06/2016  5.990.000 vnđ  Kiểm Tra Vé Lẻ  FD,DD,VJ
 04/06/2016  5.990.000 vnđ Kiểm Tra Vé Lẻ  FD,DD,VJ
 05/06/2016  5.990.000 vnđ  Kiểm Tra Vé Lẻ  FD,DD,VJ
 06/06/2016  5.990.000 vnđ  Kiểm Tra Vé Lẻ  FD,DD,VJ
 07/06/2016  5.990.000 vnđ  Kiểm Tra Vé Lẻ  FD,DD,VJ
 08/06/2016  5.990.000 vnđ  62 Seat / 61 Seat  FD,DD,VJ
 09/06/2016  5.990.000 vnđ  44 Seat / 42 Seat  FD,DD,VJ
 10/06/2016  5.990.000 vnđ  Kiểm Tra Vé Lẻ  FD,DD,VJ
 11/06/2016  5.990.000 vnđ  Kiểm Tra Vé Lẻ  FD,DD,VJ
 12/06/2016  5.990.000 vnđ  Kiểm Tra Vé Lẻ  FD,DD,VJ
 13/06/2016  5.990.000 vnđ  Kiểm Tra Vé Lẻ  FD,DD,VJ
 14/06/2016  5.990.000 vnđ  72 Seat / 65 Seat  FD,DD,VJ
 15/06/2016  5.990.000 vnđ  63 Seat / 56 Seat  FD,DD,VJ
 16/06/2016  5.990.000 vnđ  62 Seat / 55 Seat  FD,DD,VJ
 17/06/2016  5.990.000 vnđ  39 Seat / 32 Seat  FD,DD,VJ
 18/06/2016  5.990.000 vnđ  82 Seat / 71 Seat  FD,DD,VJ
 19/06/2016  5.990.000 vnđ  Kiểm Tra Vé Lẻ  FD,DD,VJ
 20/06/2016  5.990.000 vnđ  38 Seat / 34 Seat  FD,DD,VJ
 21/06/2016  5.990.000 vnđ  62 Seat / 22 Seat  FD,DD,VJ
 22/06/2016  5.990.000 vnđ  Kiểm Tra Vé Lẻ  FD,DD,VJ
 23/06/2016  5.990.000 vnđ  63 Seat / 62 Seat  FD,DD,VJ
 24/06/2016  5.990.000 vnđ  39 Seat / 38 Seat  FD,DD,VJ
 25/06/2016  5.990.000 vnđ  48 Seat / 45 Seat  FD,DD,VJ
 26/06/2016  5.990.000 vnđ  Kiểm Tra Vé Lẻ  FD,DD,VJ
 27/06/2016  5.990.000 vnđ Kiểm Tra Vé Lẻ  FD,DD,VJ
 28/06/2016  5.990.000 vnđ  43 Seat / 30 Seat  FD,DD,VJ
 29/06/2016  5.990.000 vnđ 43 Seat / 41 Seat  FD,DD,VJ
 30/06/2016  5.990.000 vnđ  43 Seat / 38 Seat  FD,DD,VJ
 
 01/07/2016  5.990.000 vnđ  38 Seat / 22 Seat  FD,DD,VJ
 02/07/2016  5.990.000 vnđ  43 Seat / 26 Seat  FD,DD,VJ
 03/07/2016  5.990.000 vnđ  48 Seat / 00 Seat  FD,DD,VJ
 04/07/2016  5.990.000 vnđ  38 Seat / 06 Seat  FD,DD,VJ
 05/07/2016  5.990.000 vnđ  63 Seat / 43 Seat  FD,DD,VJ
 06/07/2016  5.990.000 vnđ 59 Seat / 42 Seat  FD,DD,VJ
 07/07/2016  5.990.000 vnđ  43 Seat / 42 Seat  FD,DD,VJ
 08/07/2016  5.990.000 vnđ  19 Seat / 15 Seat  FD,DD,VJ
 09/07/2016  5.990.000 vnđ  63 Seat / 24 Seat  FD,DD,VJ
 10/07/2016  5.990.000 vnđ 49 Seat / 44 Seat  FD,DD,VJ
 11/07/2016  5.990.000 vnđ  48 Seat / 12 Seat  FD,DD,VJ
 12/07/2016  5.990.000 vnđ  53 Seat / 14 Seat  FD,DD,VJ
 13/07/2016  5.990.000 vnđ  62 Seat / 31 Seat  FD,DD,VJ
 14/07/2016  5.990.000 vnđ  44 Seat / 08 Seat  FD,DD,VJ
 15/07/2016  5.990.000 vnđ 38 Seat / 00 Seat  FD,DD,VJ
 16/07/2016  5.990.000 vnđ  53 Seat / 03 Seat  FD,DD,VJ
 17/07/2016  5.990.000 vnđ  39 Seat / 00 Seat  FD,DD,VJ
 18/07/2016  5.990.000 vnđ  48 Seat / 28 Seat  FD,DD,VJ
 19/07/2016  5.990.000 vnđ  53 Seat / 00 Seat  FD,DD,VJ
 20/07/2016  5.990.000 vnđ 43 Seat / 26 Seat  FD,DD,VJ
 21/07/2016  5.990.000 vnđ  43 Seat / 07 Seat  FD,DD,VJ
 22/07/2016  5.990.000 vnđ  38 Seat / 00 Seat  FD,DD,VJ
 23/07/2016  5.990.000 vnđ  43 Seat / 00 Seat  FD,DD,VJ
 24/07/2016  5.990.000 vnđ  48 Seat / 21 Seat  FD,DD,VJ
 25/07/2016  5.990.000 vnđ  48 Seat / 00 Seat  FD,DD,VJ
 26/07/2016  5.990.000 vnđ  72 Seat / 13 Seat  FD,DD,VJ
 27/07/2016  5.990.000 vnđ  62 Seat / 22 Seat  FD,DD,VJ
 28/07/2016  5.990.000 vnđ  43 Seat / 00 Seat  FD,DD,VJ
 29/07/2016  5.990.000 vnđ  38 Seat / 00 Seat  FD,DD,VJ
 30/07/2016  5.990.000 vnđ  48 Seat / 20 Seat  FD,DD,VJ
 31/07/2016  5.990.000 vnđ 43 Seat / 00 Seat  FD,DD,VJ
 01/08/2016  5.990.000 vnđ 19 Seat / 00 Seat  FD,DD,VJ
 02/08/2016  5.990.000 vnđ  19 Seat / 00 Seat  FD,DD,VJ
 03/08/2016  5.990.000 vnđ  19 Seat / 00 Seat  FD,DD,VJ
 04/08/2016  5.990.000 vnđ  19 Seat / 06 Seat  FD,DD,VJ
 05/08/2016  5.990.000 vnđ  19 Seat / 00 Seat  FD,DD,VJ
 06/08/2016  5.990.000 vnđ  19 Seat / 00 Seat  FD,DD,VJ
 07/08/2016  5.990.000 vnđ  19 Seat / 00 Seat  FD,DD,VJ
 08/08/2016  5.990.000 vnđ 19 Seat / 00 Seat  FD,DD,VJ
 09/08/2016  5.990.000 vnđ  19 Seat / 00 Seat  FD,DD,VJ
 10/08/2016  5.990.000 vnđ  29 Seat / 25 Seat  FD,DD,VJ
 11/08/2016  5.990.000 vnđ  19 Seat / 00 Seat  FD,DD,VJ
 12/08/2016  5.990.000 vnđ 19 Seat / 00 Seat  FD,DD,VJ
 13/08/2016  5.990.000 vnđ  19 Seat / 00 Seat  FD,DD,VJ
 14/08/2016  5.990.000 vnđ  19 Seat / 00 Seat  FD,DD,VJ
 15/08/2016  5.990.000 vnđ  19 Seat / 00 Seat  FD,DD,VJ
 16/08/2016  5.990.000 vnđ  19 Seat / 04 Seat  FD,DD,VJ
 17/08/2016  5.990.000 vnđ  19 Seat / 00 Seat  FD,DD,VJ
 18/08/2016  5.990.000 vnđ  19 Seat / 06Seat  FD,DD,VJ
 19/08/2016  5.990.000 vnđ  19 Seat / 00 Seat  FD,DD,VJ
 20/08/2016  5.990.000 vnđ  19 Seat / 00 Seat  FD,DD,VJ
 21/08/2016  5.990.000 vnđ  19 Seat / 00 Seat  FD,DD,VJ
 22/08/2016  5.990.000 vnđ  19 Seat / 08 Seat  FD,DD,VJ
 23/08/2016  5.990.000 vnđ 19 Seat / 04 Seat  FD,DD,VJ
 24/08/2016  5.990.000 vnđ  19 Seat / 04 Seat  FD,DD,VJ
 25/08/2016  5.990.000 vnđ  19 Seat / 00 Seat  FD,DD,VJ
 26/08/2016  5.990.000 vnđ 19 Seat / 00 Seat  FD,DD,VJ
 27/08/2016  5.990.000 vnđ  19 Seat / 00 Seat  FD,DD,VJ
28/08/2016  5.990.000 vnđ  19 Seat / 00 Seat  FD,DD,VJ
 29/08/2016  5.990.000 vnđ  19 Seat / 00 Seat  FD,DD,VJ
 30/08/2016  5.990.000 vnđ  19 Seat / 00 Seat  FD,DD,VJ
 31/08/2016  5.990.000 vnđ 19 Seat / 00 Seat  FD,DD,VJ
DMCA.com Protection Status